Introductie

Voor de locatie van tennispark OverdeSchie is in 2022 de haalbaarheidsstudie naar woningbouw vorig jaar afgerond. Dit is een onderzoek waaruit blijkt of woningbouw op deze locatie realiseerbaar is en welke randvoorwaarden daarbij horen. Deze studie is uitgevoerd door de ontwikkelaar, op basis van de Nota van Uitgangspunten die door de gemeente is opgesteld.

Eén van de belangrijkste onderdelen van de haalbaarheidsstudie was het participatietraject. Door het aandragen van ideeën, wensen en voorkeuren door belanghebbenden, komen we tot het best mogelijke woningbouwplan. Via deze website heeft u kunnen deelnemen aan het participatietraject. Ook het eindrapport van de participatie kunt u op deze website nalezen.

Informatie-inloopavond 2 juni 2022

Op 2 juni 2022 is er een informatieavond gehouden voor omwonenden en belangstellenden. De ontwikkelaars en de architect gaven tijdens deze avond een toelichting op de plannen en ook was de gemeente aanwezig om eventuele vragen over de Nota van Uitgangspunten te beantwoorden. Tijdens deze avond zijn we in kleine groepen in gesprek gegaan over de plannen en is er nader ingegaan op vragen of aandachtspunten. We danken iedereen hartelijk die deze avond heeft bezocht. Het verslag van deze avond kunt u lezen door op onderstaande knop te klikken.

Stand van zaken

De ontwikkelaars hebben op basis van de ontvangen feedback het plan verder vormgegeven. De gemeente heeft het plan beoordeeld en dat heeft in onderlinge samenwerking geleid tot verdere aanpassing van het plan. Mede door een gebrek aan capaciteit en wisseling van personeel bij de gemeente heeft dit meer tijd gekost dan vooraf was voorzien. Nadat ook de Welstandscommissie akkoord gaat met de uitgangspunten van het plan, kunnen we met het plan naar buiten treden. We verwachten dat we het plan in het 4e kwartaal van 2023 in een inloopbijeenkomst aan belanghebbenden kunnen laten zien. Op deze website worden dan ook de eerste beelden getoond.

Zodra er verdere ontwikkelingen zijn, dan zullen wij u hierover via deze website en de nieuwsbrief berichten.

Uitnodiging Slotbijeenkomst

Het participatie­traject voor Park OverdeSchie, dat op 8 februari van start ging, is eind maart afgesloten. Deze participatie maakt onder­deel uit van de haalbaarheids­studie naar woningbouw voor de locatie van tennispark OverdeSchie.

Lees verder »

Uitnodiging Slotbijeenkomst

Het participatie­traject voor Park OverdeSchie, dat op 8 februari van start ging, is eind maart afgesloten. Deze participatie maakt onder­deel uit van de haalbaarheids­studie naar woningbouw voor de locatie van tennispark OverdeSchie.

Lees verder »

Het Plan

Op dit moment is er nog geen definitief plan. Op basis van de Nota van Uitgangspunten, de haalbaarheidsstudie en de ontvangen inbreng tijdens het participatietraject is, in samenwerking met de gemeente, nu een stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp gemaakt. De gemeente besluit op basis van deze stukken of ze medewerking wil verlenen aan verdere uitwerking en realisatie van het woningbouwplan.

Meedenken

Omwonenden en belanghebbenden is gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor deze locatie. We noemen dat ‘raadplegen’. De ontwikkelaar en de gemeente maken vervolgens keuzes t.a.v. de uitgangspunten voor een plan. Het meedenken zet zich voort in een inmiddels opgerichte Klankbordgroep. De Klankbordgroep wordt betrokken bij de verdere uitwerking van het plan.

Meer informatie

Belanghebbenden en andere geïnteresseerden kunnen middels deze digitale omgeving eenvoudig en overzichtelijk alle informatie vinden en contact opnemen.

U vraagt

Wij antwoorden

Heeft u een vraag? Mogelijk staat deze al in de rubriek ‘Vraag & Antwoord‘ onder de tab Meer informatie. Heeft u daar al gekeken en staat uw vraag er niet bij? Gebruik dan eenvoudig dit formulier en vul uw gegevens in. Druk op de knop versturen en verzend uw formulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat deze in uw ‘spam-map’ komt.

Na ontvangst van uw formulier, wordt uw vraag in behandeling genomen.  U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons in uw mailbox.

Hartelijke groet, 

Team Participatie Park OverdeSchie Rotterdam