Introductie

Voor de locatie van tennispark OverdeSchie is in 2022 de haalbaarheidsstudie naar woningbouw afgerond. Dit is een onderzoek waaruit blijkt of woningbouw op deze locatie realiseerbaar is en welke randvoorwaarden daarbij horen. Deze studie is uitgevoerd door de ontwikkelaar, op basis van de Nota van Uitgangspunten die door de gemeente is opgesteld.

Eén van de belangrijkste onderdelen van de haalbaarheidsstudie was het participatietraject. Door het aandragen van ideeën, wensen en voorkeuren door belanghebbenden, komen we tot het best mogelijke woningbouwplan. Via deze website heeft u kunnen deelnemen aan het participatietraject. Ook het eindrapport van de participatie kunt u op deze website nalezen.

Update

In de afgelopen periode hebben de ontwikkelaars op basis van de ontvangen feedback het plan in nauwe samenwerking met de gemeente verder vormgegeven. Onlangs heeft het college van B&W ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan. De termijn van terinzagelegging loopt van 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024. Op de website van de gemeente kunt u hierover meer lezen.

Om iedereen te informeren over het plan, is op 18 januari jongstleden een inloopavond georganiseerd. Tijdens deze avond werd het ontwerp bestemmingsplan toegelicht en werden de schetsontwerpen getoond van de landschappelijke inrichting en de verschillende woningtypen. De getoonde panelen kunt u onderstaand inzien.

Naast het doorlopen van bovengenoemde bestemmingsplanprocedure, wordt er door het ontwerpteam ook doorgewerkt aan de verdere vormgeving van de openbare ruimte en de woningen in het project. Zodra er meer details van de woningen bekend zijn, laten we u dit via de nieuwsbrief weten.

Uitnodiging Slotbijeenkomst

Het participatie­traject voor Park OverdeSchie, dat op 8 februari van start ging, is eind maart afgesloten. Deze participatie maakt onder­deel uit van de haalbaarheids­studie naar woningbouw voor de locatie van tennispark OverdeSchie.

Lees verder »

Uitnodiging Slotbijeenkomst

Het participatie­traject voor Park OverdeSchie, dat op 8 februari van start ging, is eind maart afgesloten. Deze participatie maakt onder­deel uit van de haalbaarheids­studie naar woningbouw voor de locatie van tennispark OverdeSchie.

Lees verder »

Het Plan

Op dit moment is er nog geen definitief plan. Op basis van de Nota van Uitgangspunten, de haalbaarheidsstudie en de ontvangen inbreng tijdens het participatietraject is, in samenwerking met de gemeente, nu een stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp gemaakt. De gemeente besluit op basis van deze stukken of ze medewerking wil verlenen aan verdere uitwerking en realisatie van het woningbouwplan.

Meedenken

Omwonenden en belanghebbenden is gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor deze locatie. We noemen dat ‘raadplegen’. De ontwikkelaar en de gemeente maken vervolgens keuzes t.a.v. de uitgangspunten voor een plan. Het meedenken zet zich voort in een inmiddels opgerichte Klankbordgroep. De Klankbordgroep wordt betrokken bij de verdere uitwerking van het plan.

Meer informatie

Belanghebbenden en andere geïnteresseerden kunnen middels deze digitale omgeving eenvoudig en overzichtelijk alle informatie vinden en contact opnemen.

U vraagt

Wij antwoorden

Heeft u een vraag? Mogelijk staat deze al in de rubriek ‘Vraag & Antwoord‘ onder de tab Meer informatie. Heeft u daar al gekeken en staat uw vraag er niet bij? Gebruik dan eenvoudig dit formulier en vul uw gegevens in. Druk op de knop versturen en verzend uw formulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat deze in uw ‘spam-map’ komt.

Na ontvangst van uw formulier, wordt uw vraag in behandeling genomen.  U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons in uw mailbox.

Hartelijke groet, 

Team Participatie Park OverdeSchie Rotterdam