VRAAG & ANTWOORD

Heeft u een vraag? Mogelijk staat deze al in deze rubriek ‘Vraag & Antwoord‘. Onderverdeeld in vier onderwerpen: Algemeen | Het Plan | Planning | Tennispark.

Staat uw vraag er niet bij? Gebruik dan eenvoudig dit formulier en vul uw vraag in. Uw vraag wordt direct in behandeling genomen en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons in uw mailbox.

ALGEMEEN

Participatie is het betrekken van bewoners en belanghebbenden bij veranderingen in hun woonomgeving.

Omwonenden en belanghebbenden van tennispark OverdeSchie wordt gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor deze locatie. Door keuzes voor te leggen en de mogelijkheid open te stellen om ideeën aan te dragen, ontstaat het best mogelijke plan. In participatietermen noemen we dit ‘raadplegen’.

Op deze website zijn alle ontwikkelingen te volgen. Meld u aan voor de Nieuwsbrief Participatie Park OverdeSchie om op de hoogte te blijven.

Het participatietraject is inmiddels afgesloten.

Om tot het beste plan te komen, verzamelen wij ideeën, wensen, meningen en voorkeuren van belanghebbenden. Op basis hiervan besluiten de gemeente en de ontwikkelaar hoe een woningbouwplan straks kan worden vormgegeven.

Het is niet altijd mogelijk een idee te honoreren. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een idee niet past binnen de beleidsregels van de overheid of financieel niet haalbaar is. Het kan dus zijn dat de gemeente en ontwikkelaar anders besluiten dan de voorkeur van de betrokkenen die geraadpleegd zijn.

De ontwikkelaar neemt ideeën (indien haalbaar) mee naar de verdere uitwerking van het plan. Bij elk idee wordt de indiener persoonlijk via email geïnformeerd.

Vragen kunnen online gesteld worden via het contactformulier. Een reactie volgt uiterlijk binnen 2 werkdagen.

HET PLAN

Het tennispark is in privaat eigendom en wordt niet gesubsidieerd. Inmiddels is gebleken dat er geen mogelijkheid is deze onderneming rendabel voort te zetten. Woningbouw sluit aan bij de Woonvisie van de gemeente om de noodzakelijke groei van kwalitatieve woningen voor gezinnen met een modaal en hoger inkomen te realiseren en op die manier doorstroming binnen Overschie mogelijk te maken.

Het kan zijn dat uw voorkeur uitgaat naar een andere bestemming dan woningbouw. Deze participatie was er primair op gericht om ideeën en meningen te vergaren die betrekking hebben op een woningontwikkeling, maar wij respecteren uiteraard uw mening.

Bij het indienen van ideeën en bij deelname aan de enquête, was ruimte voor aanvullende opmerkingen waar men kon laten weten dat de eerste keuze anders is dan woningbouw. Alle inbreng, dus ook de aanvullende opmerkingen, wordt gedeeld met de gemeente en is gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst op 21 april jl. en is te lezen in het eindrapport dat ook op deze website beschikbaar is.

Er zijn twee momenten waarop belanghebbenden juridisch bezwaar kunnen maken tegen het plan dat uiteindelijk wordt ingediend. Indien de gemeente na de haalbaarheidsstudie besluit tot het wijzigen van het bestemmingsplan, is dat het eerste moment waarop u bezwaar kunt maken. De tweede mogelijkheid is bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor woningbouw door de ontwikkelaar.
We adviseren u deze kans om uw mening te geven over een eventueel woningbouwplan te benutten, voor het geval er straks tot woningbouw op deze locatie besloten wordt.

Op dit moment is er een ontwerp voor een woningbouwplan uitgewerkt dat nog beoordeeld moet worden door de Welstandscommissie en daarna verder uitgewerkt kan worden.

Eerder voerde de ontwikkelaar een haalbaarheidsstudie uit. Dit is een onderzoek waaruit de randvoorwaarden voor een plan moeten blijken en bepaald wordt of een ontwikkeling haalbaar is. De ontwikkelaar is tijdens dat onderzoek verantwoordelijk voor de communicatie en participatie met de omgeving. De gemeente zag hierop toe.

De tekening die wordt bedoeld werd eind 2020 openbaar en betrof een schetsstudie die was gemaakt ter beantwoording van de vraag aan de gemeente of zij bereid zou zijn om mee te werken met verder onderzoek naar een woningbouw op de locatie. Deze schets is zodoende geen concreet plan.

De schooltuinen zijn geen onderdeel van de plannen. De schooltuinen zijn eigendom van de gemeente Rotterdam en vallen onder de organisatie Natuurstad. Wel is gezocht naar een verbinding, waardoor de schooltuinen ook van deze zijde toegankelijk kan worden.

Voor de haalbaarheidsstudie werken twee ontwikkelaars samen, dit zijn NU Projectontwikkeling uit Den Haag en Granneman Projectontwikkeling uit Leidschendam.

Tijdens deze fase worden door middel van het participatietraject zoveel mogelijk belanghebbenden betrokken. Waar mogelijk worden keuzes en ideeën meegenomen in het woningbouwplan dat in de volgende fase wordt uitgewerkt.

De gemeente zal in de haalbaarheidsfase randvoorwaarden formuleren waar een woningbouwplan aan moet voldoen. Deze komen voort uit algemene gemeentelijke beleidskaders, zoals bijvoorbeeld de Woonvisie en parkeernormen en specifiek op de locatie gerichte voorwaarden, zoals deze worden aangereikt door verschillende afdelingen van de gemeente. Bijvoorbeeld op het vlak van stedenbouw, architectuur en verkeer. 

Wanneer de haalbaarheid van een woningbouwplan is vastgesteld zal de gemeente haar publiekrechtelijke taken vervullen. Daartoe behoort het doorlopen van een vergunningsprocedure waarbij het bestemmingsplan aangepast moet worden en een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.

PLANNING

Na diverse bijeenkomsten is de participatie afgerond. Om iedereen te informeren over de status van de plannen en de vervolgstappen, is tijdens de inloopavond van 18 januari 2024 het ontwerp bestemmingsplan toegelicht en zijn de schetsontwerpen getoond van de landschappelijke inrichting en de verschillende woningtypen.  De getoonde panelen kunt u op de pagina Home inzien. Klik hier voor de tijdlijn.

Zodra er een nieuwe bijeenkomst wordt georganiseerd om de verdere uitwerking van de plannen te tonen, wordt hier op deze website melding van gemaakt en kunt u zich via deze website aanmelden.  Aan de mensen die zich aangemeld hebben voor de nieuwsbrief wordt online een nieuwsbrief met een uitnodiging gestuurd.

Het participatietraject is gestart op 8 februari met een afsluitende bijeenkomst op 21 april. Op 30 april 2021 is het eindrapport afgerond.

Om online mee te denken is er van 8 februari tot en met 26 maart 2021 de mogelijkheid geweest om ideeën in te dienen op deze website. 

TENNISPARK

Ondanks alle inspanningen om meer leden te werven, was het aantal leden inmiddels teruggelopen tot circa 300, en dit is inmiddels zelfs gedaald tot circa 200. Dat is ruim onvoldoende om een gezonde exploitatie te voeren. Het tennispark is privaat eigendom en ontvangt geen subsidies. Omdat de tennisbanen bovendien oud zijn en vervangen zouden moeten worden, is een investering nodig die niet rendabel te maken is.

Bekijk hier het verhaal van de eigenaar van het tennispark, Pascal Grootscholten.

Met het huidige aantal van 300 leden was een exploitatie voor een tennispark ook niet rendabel te maken door het aantal banen terug te brengen naar 6 of zelfs 4 banen. De kosten zullen nagenoeg gelijk blijven, terwijl de inkomsten afnemen. Daarnaast zijn er ook voor een kleiner park forse investeringen nodig, want de tennisbanen zijn aan vervanging toe. Kortom, dit was geen optie, want ook met minder banen is het park verlieslatend.

Er is een aantal jaar geleden onder andere gekeken of het toevoegen van padelbanen een optie zou kunnen zijn, maar de aanleg is kostbaar en geeft voor omwonenden veel overlast.

Ook is een variant met gedeeltelijke bebouwing en voortzetting met 4 banen, genoeg voor het aantal van 300 leden, onderzocht en niet haalbaar gebleken. Een klein park zou niet rendabel zijn en dat zou betekenen dat het park op middellange termijn alsnog verdwijnt.

Het vestigen van bedrijven op deze locatie lag, vanuit het oogpunt van omwonenden en de bereikbaarheid, niet voor de hand en is snel afgevallen als ontwikkelmogelijkheid.

Op het park speelde één (1) vereniging (TCO) met circa 150 leden. De andere 150 tennissers waren alleen lid van het park en spelen geen competitie. Er zijn verschillende tennisparken in de omgeving waar mogelijkheden zijn om in de toekomst te tennissen.

Op het park wordt inmiddels geen competitietennis meer gespeeld. De leden, TCO en de gemeente zijn op de hoogte gesteld van de mogelijkheden op andere parken. Inmiddels vinden meerdere leden hun weg naar andere tennisparken.

Tot eind 2023 blijft het tennispark gewoon open. De verschillende verenigingen binnen een straal van 3 kilometer hebben voldoende capaciteit om de leden van tennispark OverdeSchie op te kunnen vangen tegen de tijd dat dit aan de orde is. Er is een oplossing aan de leden voorgelegd om in de toekomst elders te kunnen blijven tennissen.

meld u aan en
blijf op de hoogte

Als u hier uw emailadres en postcode invult, dan blijft u automatisch, vrijblijvend op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Park OverdeSchie Rotterdam. ​

  • Hidden

Documenten

Het team

Het team van Participatie Park OverdeSchie Rotterdam bestaat uit drie personen. Vanuit de ontwikkelaars zijn dat Lorenz Mooij, technisch directeur bij NU Projectontwikkeling en Jeroen Granneman, algemeen directeur bij Granneman Projectontwikkeling B.V. Het participatietraject wordt begeleid door Nathalie ten Have, communicatie-adviseur.

U vraagt

Wij antwoorden

Heeft u een vraag? Mogelijk staat deze al in de rubriek ‘Vraag & Antwoord‘ onder de tab Meer informatie. Heeft u daar al gekeken en staat uw vraag er niet bij? Gebruik dan eenvoudig dit formulier en vul uw gegevens in. Druk op de knop versturen en verzend uw formulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Het kan zijn dat deze in uw ‘spam-map’ komt.

Na ontvangst van uw formulier, wordt uw vraag in behandeling genomen.  U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons in uw mailbox.

Hartelijke groet, 

Team Participatie Park OverdeSchie Rotterdam